Twój koszyk »

zamknij
Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Regulamin

REGULAMIN
1.
Sklep internetowy www.sklep-farby.pl jest własnością firmy TOTAL P.R. z siedzibą w Tucholi 89-500, ul. Karasiewicza 10, wpisaną przez Burmistrza Tucholi pod numerem EDG-2311/99, NIP 561-106-66-05, REGON 092500656.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3.Oferta Sklepu jest ważna na terenie Polski. W przypadku klientów zagranicznych prosimy o kontakt poprzez e-mail.

4. Zamówień w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
    
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym  www.sklep-farby.pl przez osoby trzecie.

6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

7. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

8. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

9. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas niezbędny do przygotowania towaru do wydania kurierowi. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
- w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia,
- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
Wykonanie umowy sprzedaży (zrealizowanie zamówienia)przez sprzedającego następuje z chwilą powierzenia towaru kurierowi.  Przewidywany czas dostawy towaru przez kuriera wynosi 2 dni robocze. Termin otrzymania przesyłki z towarem przez Kupującego to łączny czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy o czym klient zostanie poinformowany  przesłaną e-mailem wiadomością.

10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

11. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i  są wyrażone w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Cena towaru nie obejmuje kosztów wysyłki, które pokrywa klient. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Promocje obowiązujące w danym czasie nie podlegają łączeniu.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Zamówienia nieopłacone przez 5 kolejnych dni kalendarzowych będą anulowane, Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

15. W przypadku nieobecności Kupującego we wcześniej wskazanym przez niego miejscu dostawy kurier pozostawia przesyłkę z towarem w najbliższym punkcie odbioru (oddziale firmy kurierskiej), bądź za zgodą Kupującego może wydać przesyłkę osobie trzeciej, będącej w bezpośrednim sąsiedztwie, wskazanej przez Kupującego.

16. W razie, gdy Kupujący odmawia przyjęcia przesyłki z towarem bądź uiszczenia zapłaty za towar, przesyłka zostanie zwrócona Sprzedawcy, a koszty transportu pokrywa Kupujący, na podstawie zawartej wcześniej umowy kupna (pkt.12).

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru, opóźnienie w dostawie lub realizację zamówienia, wynikającą z błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

18. Zwrot towaru -  zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje poprzez wysłanie sprzedawcypisemnego oświadczenia o stosownej treści. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest oryginalnie opakowany, kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Towar nie może być zwrócony jeżeli zamawiający zdjął opakowanie lub tez towar został wykonany na zamówienie klienta. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Zwracany towar należy odesłać wraz z dołączoną do niego fakturą lub paragonem niezwłocznie po przesłaniu przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej przez Kupującego cenie towaru w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru (naruszenie/uszkodzenie opakowania zewnętrznego), powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu szkodowego, sporządzonego przez kuriera. Z uwagi na powyższe przesyłki z towarem prosimy otwierać w obecności kuriera, po uprzednim podpisaniu dokumentu potwierdzenia doręczenia. Skan protokołu szkodowego należy przesłać w ciągu 2 dni od dnia doręczenia przesyłki na adres e-mail: sklep-farby@o2.pl, natomiast oryginał protokołu niezwłocznie listem poleconym na adres TOTAL P.R., ul. Karasiewicza 10, 89-500 Tuchola, z dopiskiem sklep-farby.pl.

20. Kupujący będący przedsiębiorcą korzysta z rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy rzecz została Kupującemu wydana.

21. Kupujący, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (nie będący przedsiębiorcą) korzysta z uprawnień związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002 nr 141 poz. 1176 z późniejszymi zmianami). Jeżeli otrzymany przez Kupującego towar jest niezgodny z umową Kupujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedającego, nie później niż w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową względem Kupującego nie będącego przedsiębiorcą jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania przedmiotowego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.      

22. Jeżeli po otrzymaniu towaru ujawnią się jego wady fizyczne Kupujący  powinien odesłać towar na adres TOTAL P.R. ul. Karasiewicza 10, 89-500 Tuchola, z dopiskiem ”www.sklep-farby.pl reklamacja”. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz dokładny opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia. W razie pozytywnego  rozpatrzenia reklamacji towar uszkodzony zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy (pełnowartościowy), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów) lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru (odstąpienie od umowy) lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktów nie podlegają reklamacji.

23. Dokładamy najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów na naszej stronie internetowej odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu, jednakże nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej zgodności barw. Kolory farb zaprezentowane na stronie internetowej Sprzedającego mogą się różnić w zależności od ustawień i właściwości monitora. Z uwagi na powyższe podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów, wynikające z odmiennych ustawień parametrów sprzętu komputerowego Kupującego.   

24. Firma TOTAL P.R. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia. W przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia nasza firma zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i jeśli została dokonana przedpłata, zostanie ona zwrócona.

25. Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawiają stanów magazynowych.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

27. TOTAL P.R. gwarantuje pełną ochronę danych osobowych klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient dokonując rejestracji lub zakupu bez rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji wyłącznie zamówienia przez firmę TOTAL P.R. TOTAL P.R. oświadcza, że nie udostępnia innym firmom, jak również osobom prywatnym, żadnych informacji dotyczących klientów korzystających z ze sklepu internetowego ani żadnych szczegółów dokonywanych transakcji. Dokładamy najwyższych starań do zabezpieczenia danych osobowych naszych Klientów przed nieautoryzowanym dostępem. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

28. Firma TOTAL P.R. prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych Klientów.

29. Powyższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.sklep-farby.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.